Katsumata Chieko

Akoda: Pumpkin

2017

Inv# 10175

 

Katsumata Chieko (b. 1950)

Akoda: Pumpkin

2017

Stoneware with matte glazes

14 3/8 x 16 1/2 x 17 3/8 in.

$11,000

Katsumata Chieko (b. 1950)

Akoda: Pumpkin

2017

Stoneware with matte glazes

14 3/8 x 16 1/2 x 17 3/8 in.

$11,000

Katsumata Chieko (b. 1950)

Akoda: Pumpkin

2017

Stoneware with matte glazes

14 3/8 x 16 1/2 x 17 3/8 in.

$11,000

Katsumata Chieko (b. 1950)

Akoda: Pumpkin

2017

Stoneware with matte glazes

14 3/8 x 16 1/2 x 17 3/8 in.

$11,000

Katsumata Chieko (b. 1950)

Akoda: Pumpkin

2017

Stoneware with matte glazes

14 3/8 x 16 1/2 x 17 3/8 in.

$11,000