Skip to content

Kawase Shinobu

Suiji (Kingfisher celadon) teabowl

2017

Inv# 11231

Kawase Shinobu (b. 1950), Suiji (Kingfisher celadon) teabowl

Kawase Shinobu (b. 1950)

Suiji (Kingfisher celadon) teabowl

2017

Porcelaneous stoneware with kingfisher celadon glaze

2 3/4 x 4 5/8 in.

Inv# 11231

$ 7,500

Kawase Shinobu (b. 1950), Suiji (Kingfisher celadon) teabowl

Kawase Shinobu (b. 1950)

Suiji (Kingfisher celadon) teabowl

2017

Porcelaneous stoneware with kingfisher celadon glaze

2 3/4 x 4 5/8 in.

Inv# 11231

$ 7,500

Kawase Shinobu (b. 1950), Suiji (Kingfisher celadon) teabowl

Kawase Shinobu (b. 1950)

Suiji (Kingfisher celadon) teabowl

2017

Porcelaneous stoneware with kingfisher celadon glaze

2 3/4 x 4 5/8 in.

Inv# 11231

$ 7,500