Skip to content

Kino Satoshi

Oroshi “nen”; "Mountain Gust: Twist

Glazed porcelain

2019

Inv# 11219

Kino Satoshi (b. 1987), Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

Kino Satoshi (b. 1987)

Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

2019

Glazed porcelain

13 3/4 x 31 7/8 x 3 1/8 in.

Inv# 11219

SOLD

Kino Satoshi (b. 1987), Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

Kino Satoshi (b. 1987)

Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

2019

Glazed porcelain

13 3/4 x 31 7/8 x 3 1/8 in.

Inv# 11219

SOLD

Kino Satoshi (b. 1987), Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

Kino Satoshi (b. 1987)

Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

2019

Glazed porcelain

13 3/4 x 31 7/8 x 3 1/8 in.

Inv# 11219

SOLD

Kino Satoshi (b. 1987), Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

Kino Satoshi (b. 1987)

Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

2019

Glazed porcelain

13 3/4 x 31 7/8 x 3 1/8 in.

Inv# 11219

SOLD

Kino Satoshi (b. 1987), Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

Kino Satoshi (b. 1987)

Oroshi “nen”; Mountain Gust “Twist”

2019

Glazed porcelain

13 3/4 x 31 7/8 x 3 1/8 in.

Inv# 11219

SOLD