Skip to content

Kino Satoshi

Chōseki; "Tide"

Glazed porcelain

2019

Inv# 11221

Kino Satoshi (b. 1987), Chōseki; "Tide" (T19-12C)

Kino Satoshi (b. 1987)

Chōseki; "Tide" (T19-12C)

2019

Glazed porcelain

1 x 12 5/8 x 10 7/8 in.

Inv# 11221

SOLD

Kino Satoshi (b. 1987), Chōseki; "Tide" (T19-12C)

Kino Satoshi (b. 1987)

Chōseki; "Tide" (T19-12C)

2019

Glazed porcelain

1 x 12 5/8 x 10 7/8 in.

Inv# 11221

SOLD

Kino Satoshi (b. 1987), Chōseki; "Tide" (T19-12C)

Kino Satoshi (b. 1987)

Chōseki; "Tide" (T19-12C)

2019

Glazed porcelain

1 x 12 5/8 x 10 7/8 in.

Inv# 11221

SOLD

Kino Satoshi (b. 1987), Chōseki; "Tide" (T19-12C)

Kino Satoshi (b. 1987)

Chōseki; "Tide" (T19-12C)

2019

Glazed porcelain

1 x 12 5/8 x 10 7/8 in.

Inv# 11221

SOLD

Kino Satoshi (b. 1987), Chōsei; "Tide" (T19-12C)

Kino Satoshi (b. 1987)

Chōsei; "Tide" (T19-12C)

2019

Glazed porcelain

1 x 12 5/8 x 10 7/8 in.

Inv# 11221

SOLD