Skip to content

Kiyomizu Rokubey VII

Light brown square vase

1957

Inv# 10737

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006), Light brown square vase

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006)

Light brown square vase

1957

Glazed stoneware

6 1/8 x 6 7/8 inches

Inv# 10737

POR

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006), Light brown square vase

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006)

Light brown square vase

1957

Glazed stoneware

6 1/8 x 6 7/8 inches

Inv# 10737

POR

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006), Light brown square vase

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006)

Light brown square vase

1957

Glazed stoneware

6 1/8 x 6 7/8 inches

Inv# 10737

POR

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006), Light brown square vase

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006)

Light brown square vase

1957

Glazed stoneware

6 1/8 x 6 7/8 inches

Inv# 10737

POR

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006), Light brown square vase

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006)

Light brown square vase

1957

Glazed stoneware

6 1/8 x 6 7/8 inches

POR

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006), Light brown square vase

Kiyomizu Rokubey VII (1922-2006)

Light brown square vase

1957

Glazed stoneware

6 1/8 x 6 7/8 inches

Inv# 10737

POR