Miyashita Hideko

Checkerboard-patterned flattened baluster vessel

2013

Inv# 8514

Miyashita Hideko (b. 1944)

Checkerboard-patterned four-sided flattened baluster vessel

2013

Glazed stoneware

15 1/2 x 13 1/8 x 8 1/8 inches

39.5 x 33.5 x 20.5 cm

Inv# 8514

$3,950

Miyashita Hideko (b. 1944)

Checkerboard-patterned four-sided flattened baluster vessel

2013

Glazed stoneware

15 1/2 x 13 1/8 x 8 1/8 inches

39.5 x 33.5 x 20.5 cm

Inv# 8514

$3,950

Miyashita Hideko (b. 1944)

Checkerboard-patterned four-sided flattened baluster vessel

2013

Glazed stoneware

15 1/2 x 13 1/8 x 8 1/8 inches

39.5 x 33.5 x 20.5 cm

Inv# 8514

$3,950

Miyashita Hideko (b. 1944)

Checkerboard-patterned four-sided flattened baluster vessel

2013

Glazed stoneware

15 1/2 x 13 1/8 x 8 1/8 inches

39.5 x 33.5 x 20.5 cm

Inv# 8514

$3,950

Miyashita Hideko (b. 1944)

Checkerboard-patterned four-sided flattened baluster vessel

2013

Glazed stoneware

15 1/2 x 13 1/8 x 8 1/8 inches

39.5 x 33.5 x 20.5 cm

Inv# 8514

$3,950