Mori Tōgaku

Big Turnip-shaped Vase

2015

Inv# 10518

Mori Tōgaku (b. 1937)

Big Turnip-shaped Vase

2015

Natural ash-glazed Bizen stoneware

12 1/2 x 11 1/2 inches

Inv# 10518

POR

Mori Tōgaku (b. 1937)

Big Turnip-shaped Vase

2015

Natural ash-glazed Bizen stoneware

12 1/2 x 11 1/2 inches

Inv# 10518

POR

Mori Tōgaku (b. 1937)

Big Turnip-shaped Vase

2015

Natural ash-glazed Bizen stoneware

12 1/2 x 11 1/2 inches

Inv# 10518

POR

Mori Tōgaku (b. 1937)

Big Turnip-shaped Vase

2015

Natural ash-glazed Bizen stoneware

12 1/2 x 11 1/2 inches

Inv# 10518

POR

Mori Tōgaku (b. 1937)

Big Turnip-shaped Vase

2015

Natural ash-glazed Bizen stoneware

12 1/2 x 11 1/2 inches

Inv# 10518

POR

Mori Tōgaku (b. 1937)

Big Turnip-shaped Vase

2015

Natural ash-glazed Bizen stoneware

12 1/2 x 11 1/2 inches

Inv# 10518

POR