Skip to content

Tomimoto Kenkichi

Sake flask with 4-petal floral pattern

1944

Inv# 10771

Tomimoto Kenkichi (1886-1963), Sake flask with 4-petal floral pattern

Tomimoto Kenkichi (1886-1963)

Sake flask with 4-petal floral pattern

Glazed porcelain

1944

7 x 3 1/4 x 3 1/2 inches

Inv# 10771

POR

Tomimoto Kenkichi (1886-1963), Sake flask with 4-petal floral pattern

Tomimoto Kenkichi (1886-1963)

Sake flask with 4-petal floral pattern

Glazed porcelain

1944

7 x 3 1/4 x 3 1/2 inches

Inv# 10771

POR

Tomimoto Kenkichi (1886-1963), Sake flask with 4-petal floral pattern

Tomimoto Kenkichi (1886-1963)

Sake flask with 4-petal floral pattern

Glazed porcelain

1944

7 x 3 1/4 x 3 1/2 inches

Inv# 10771

POR

Tomimoto Kenkichi (1886-1963), Sake flask with 4-petal floral pattern

Tomimoto Kenkichi (1886-1963)

Sake flask with 4-petal floral pattern

Glazed porcelain

1944

7 x 3 1/4 x 3 1/2 inches

Inv# 10771

POR

Tomimoto Kenkichi (1886-1963), Sake flask with 4-petal floral pattern

Tomimoto Kenkichi (1886-1963)

Sake flask with 4-petal floral pattern

Glazed porcelain

1944

7 x 3 1/4 x 3 1/2 inches

Inv# 10771

POR

Tomimoto Kenkichi (1886-1963), Sake flask with 4-petal floral pattern

Tomimoto Kenkichi (1886-1963)

Sake flask with 4-petal floral pattern

Glazed porcelain

1944

7 x 3 1/4 x 3 1/2 inches

Inv# 10771

POR