Skip to content

Katsukawa Shun'ei

The kabuki actor Arashi Hinasuke I

ca. 1780

Inv. # 11833

KATSUKAWA SHUN’EI (1762-1819), The kabuki actor Arashi Hinasuke I (Kanō) 1742-96

KATSUKAWA SHUN’EI (1762-1819)

The kabuki actor Arashi Hinasuke I (Kanō) 1742-96

Osaka naka no shibae; In a play in Osaka

ca. 1780

Hosoban tate-e

Publisher:  Tsutaya Jūzaburō

Inv. # 11833

SOLD

KATSUKAWA SHUN’EI (1762-1819), The kabuki actor Arashi Hinasuke I (Kanō) 1742-96

KATSUKAWA SHUN’EI (1762-1819)

The kabuki actor Arashi Hinasuke I (Kanō) 1742-96

Osaka naka no shibae; In a play in Osaka

ca. 1780

Hosoban tate-e

Publisher:  Tsutaya Jūzaburō

Inv. # 11833

SOLD