Skip to content

Katsukawa Shun'ei

Sakato Hangoro III

1793-94

Inv# 11307

Katsushika Shun’ei (1762-1819), Sakata Hangoro III under a tree in the role of a Yakko (footman)

Katsushika Shun’ei (1762-1819)

Sakata Hangoro III under a tree in the role of a Yakko (footman)

1793-94

Hosoban

Inv# 11307
$ 5,850

Katsushika Shun’ei (1762-1819), Sakata Hangoro III under a tree in the role of a Yakko (footman)

Katsushika Shun’ei (1762-1819)

Sakata Hangoro III under a tree in the role of a Yakko (footman)

1793-94

Hosoban

Inv# 11307
$ 5,850