Katsushika Hokusai

kyoka album leaf

ca. 1798

Inv# 9940

Katsushika Hokusai (1760-1849)

Funaue no bijo; Beautiful Women Boating

ca. 1798

Kyōka album leaf

Inv# 9940

$7,500

 

Katsushika Hokusai (1760-1849)

Funaue no bijo; Beautiful Women Boating

ca. 1798

Kyōka album leaf

Inv# 9940

$7,500