Kobayashi Kiyochika

Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war

1894

Inv# 8890

Kobayashi Kiyochika, (1847-1915), Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war, 1894, Oban tate-e triptych, Japanese ukiyoe, Japanese ukiyo-e, Japanese woodblock print, Japanese hanga, Japanese meiji print

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war
1894
Oban tate-e triptych
Inv# 8890
$ 1,100

Kobayashi Kiyochika, (1847-1915), Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war, 1894, Oban tate-e triptych, Japanese ukiyoe, Japanese ukiyo-e, Japanese woodblock print, Japanese hanga, Japanese meiji print

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war
1894
Oban tate-e triptych
Inv# 8890
$ 1,100

Kobayashi Kiyochika, (1847-1915), Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war, 1894, Oban tate-e triptych, Japanese ukiyoe, Japanese ukiyo-e, Japanese woodblock print, Japanese hanga, Japanese meiji print

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war
1894
Oban tate-e triptych
Inv# 8890
$ 1,100

Kobayashi Kiyochika, (1847-1915), Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war, 1894, Oban tate-e triptych, Japanese ukiyoe, Japanese ukiyo-e, Japanese woodblock print, Japanese hanga, Japanese meiji print

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Battleship Seikyomaru in Sino-Japan war
1894
Oban tate-e triptych
Inv# 8890
$ 1,100