Skip to content

Suzuki Hiroshige II

The Brocade Sash Bridge; Kintaibashi

1859

Inv# 11330

Suzuki Hiroshige II (1826-1869), The Brocade Sash Bridge; Kintaibashi from series “100 Famous Views of the Provinces”; Shokoku meisho hyakkei

Suzuki Hiroshige II (1826-1869)

The Brocade Sash Bridge; Kintaibashi from series “100 Famous Views of the Provinces”; Shokoku meisho hyakkei

1859

Ōban tate-e

Inv# 11330

$ 9,500 

Suzuki Hiroshige II (1826-1869), The Brocade Sash Bridge; Kintaibashi from series “100 Famous Views of the Provinces”; Shokoku meisho hyakkei

Suzuki Hiroshige II (1826-1869)

The Brocade Sash Bridge; Kintaibashi from series “100 Famous Views of the Provinces”; Shokoku meisho hyakkei

1859

Ōban tate-e

Inv# 11330

$ 9,500