Toyahara Kunichika

Three kabuki actors in their roles

1867, 7th month

Inv# 7716

Toyohara Kunichika (1035-1900) Three kabuki actors in their roles from the celebrated play Datemusume koi no higanoko Nakamura Shikan IV (1831-99) as Sato Masakiyo,  Kawarazaki Sansho (1838-1903) [Ichikawa Danjuro IX] as Matsuda Samonnosuke Arashi Rikaku [Rikan] IV (1837-94) as Kishizawa Minbu 1867, 7th month Oban tate-e tryptych Inv# 7716  $ 1,850

Toyohara Kunichika (1035-1900)
Three kabuki actors in their roles from the celebrated play Datemusume koi no higanoko
Nakamura Shikan IV (1831-99) as Sato Masakiyo 
Kawarazaki Sansho (1838-1903) [Ichikawa Danjuro IX] as Matsuda Samonnosuke
Arashi Rikaku [Rikan] IV (1837-94) as Kishizawa Minbu
1867, 7th month
Oban tate-e tryptych
Inv# 7716 
$ 1,850

Toyohara Kunichika (1035-1900) Three kabuki actors in their roles from the celebrated play Datemusume koi no higanoko Nakamura Shikan IV (1831-99) as Sato Masakiyo,  Kawarazaki Sansho (1838-1903) [Ichikawa Danjuro IX] as Matsuda Samonnosuke Arashi Rikaku [Rikan] IV (1837-94) as Kishizawa Minbu 1867, 7th month Oban tate-e tryptych Inv# 7716  $ 1,850

Toyohara Kunichika (1035-1900)
Three kabuki actors in their roles from the celebrated play Datemusume koi no higanoko
Nakamura Shikan IV (1831-99) as Sato Masakiyo 
Kawarazaki Sansho (1838-1903) [Ichikawa Danjuro IX] as Matsuda Samonnosuke
Arashi Rikaku [Rikan] IV (1837-94) as Kishizawa Minbu
1867, 7th month
Oban tate-e tryptych
Inv# 7716 
$ 1,850

Toyohara Kunichika (1035-1900) Three kabuki actors in their roles from the celebrated play Datemusume koi no higanoko Nakamura Shikan IV (1831-99) as Sato Masakiyo,  Kawarazaki Sansho (1838-1903) [Ichikawa Danjuro IX] as Matsuda Samonnosuke Arashi Rikaku [Rikan] IV (1837-94) as Kishizawa Minbu 1867, 7th month Oban tate-e tryptych Inv# 7716  $ 1,850

Toyohara Kunichika (1035-1900)
Three kabuki actors in their roles from the celebrated play Datemusume koi no higanoko
Nakamura Shikan IV (1831-99) as Sato Masakiyo 
Kawarazaki Sansho (1838-1903) [Ichikawa Danjuro IX] as Matsuda Samonnosuke
Arashi Rikaku [Rikan] IV (1837-94) as Kishizawa Minbu
1867, 7th month
Oban tate-e tryptych
Inv# 7716 
$ 1,850

Toyohara Kunichika (1035-1900) Three kabuki actors in their roles from the celebrated play Datemusume koi no higanoko Nakamura Shikan IV (1831-99) as Sato Masakiyo, Kawarazaki Sansho (1838-1903) [Ichikawa Danjuro IX] as Matsuda Samonnosuke Arashi Rikaku [Rikan] IV (1837-94) as Kishizawa Minbu 1867, 7th month Oban tate-e tryptych, Japanese woodblock prints, ukiyoe, ukiyo-e, hanga, yakusha, actor prints, Ichikawa Danjuro

Toyohara Kunichika (1035-1900)
Three kabuki actors in their roles from the celebrated play Datemusume koi no higanoko
Nakamura Shikan IV (1831-99) as Sato Masakiyo 
Kawarazaki Sansho (1838-1903) [Ichikawa Danjuro IX] as Matsuda Samonnosuke
Arashi Rikaku [Rikan] IV (1837-94) as Kishizawa Minbu
1867, 7th month
Oban tate-e tryptych
Inv# 7716 
$ 1,850