Tsukioka Yoshitoshi

Painting of Fujiwara no Yasumasa playing the flute by moonlight

February 12, 1883

Inv# 10929

Tsukioka Yoshitoshi (1839-92)

Painting of Fujiwara no Yasumasa playing the flute by moonlight, exhibited at the National Painting Exhibition

February 12, 1883 (Meiji 16)

Ōban tate-e, triptych

14 1/4 x 9 7/8 inches (each sheet)

Inv# 10929

POR

Tsukioka Yoshitoshi (1839-92)

Painting of Fujiwara no Yasumasa playing the flute by moonlight, exhibited at the National Painting Exhibition

February 12, 1883 (Meiji 16)

Ōban tate-e, triptych

14 1/4 x 9 7/8 inches (each sheet)

Inv# 10929

POR