Utagawa Kunisada

Dai jū no maki, Hana no En

1858

Inv# 8756

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Dai jū no maki, Hana no En

1858

Oban tate-e

Inv# 8756

$1,250