Utagawa Yoshitomi

Amerika

1860

Inv# 9234

Utagawa Yoshitomi, (act. 1850-60s), Amerika ,1860, Oban yoko-e, Japanese print, Japanese hanga, Japanese Meiji print, America

Utagawa Yoshitomi (act. 1850-60s)
Amerika
1860
Oban yoko-e
Inv# 9234
$ 1,250

Utagawa Yoshitomi, (act. 1850-60s), Amerika ,1860, Oban yoko-e, Japanese print, Japanese hanga, Japanese Meiji print, America

Utagawa Yoshitomi (act. 1850-60s)
Amerika
1860
Oban yoko-e
Inv# 9234
$ 1,250

Utagawa Yoshitomi, (act. 1850-60s), Amerika ,1860, Oban yoko-e, Japanese print, Japanese hanga, Japanese Meiji print, America

Utagawa Yoshitomi (act. 1850-60s)
Amerika
1860
Oban yoko-e
Inv# 9234
$ 1,250