Skip to content

Yoshida Hiroshi

Breighthorn, Switzerland

1925

Inv. # 11370

OSHIDA HIROSHI (1867-1950), Buraitohorun yama (Breithorn)

OSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Buraitohorun yama (Breithorn)

From the Europe series

1925

Ōban yoko-e

# 11370

$ 4,250

OSHIDA HIROSHI (1867-1950), Buraitohorun yama (Breithorn)

OSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Buraitohorun yama (Breithorn)

From the Europe series

1925

Ōban yoko-e

# 11370

$ 4,250