Tsuchiya Kōitsu

Tsunumi

1931

$1,850

Tsuchiya Kōitsu (1870-1949)

Tsunumi

1931

Oban tate-e

Inv# 9332

$1,850